Farby i akcesoria malarskie renomowanych marek

Mój koszyk

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Market Lobo prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem http://model1.pl/.

Każda osoba, która korzysta ze sklepu internetowego jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem umieszczonym pod adresem www.model1.pl/regulamin"> oraz polityką prywatności umieszczoną pod adresem www.model1.pl/polityka-prywatnosci

§ 1. Słowniczek

W następujący sposób zdefiniowano w Regulaminie poszczególne sformułowania:

 1. Regulamin: niniejszy Regulamin utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
 2. Sprzedawca: Market Lobo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A., z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 12 w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS: 0000474217, NIP: 7831702524, REGON: 302508816, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, prowadzący sprzedaż w ramach Sklepu Internetowego oraz świadczący inne usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz będący właścicielem sklepu stacjonarnego Market Lobo przy ul. Czarnieckiego 12 w Poznaniu.
 3. Sklep Internetowy: prowadzony przez Sprzedawcę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową http://model1.pl/.
 4. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Towar: rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
 7. Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego,
 8. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży,
 9. System Teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Sprzedawca prowadzi w ramach Sklepu Internetowego sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zobowiązuje się do nierozsyłania spamu oraz nieprowadzenia na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3. Rejestracja

 1. Zawieranie przez Klienta Umów Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego wymaga rejestracji (założenie konta Klienta).
 2. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło. Ponadto Klient w procesie rejestracji powinien zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 3. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania zarówno loginu jak i hasła w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna.
 5. Po zarejestrowaniu się Klienta w Sklepie Internetowym, każdorazowe jego logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia założonego konta. W tym celu Klient powinien wysłać Sprzedawcy wiadomość e-mail na adres: bok@model1.pl.

§ 4. Składanie Zamówień

 1. Informacje o Towarach dostępnych w ramach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
  • nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany ceny Towarów.
 4. Promocje zamieszczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego nie podlegają łączeniu o ile co innego nie wynika z treści oferty.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętego jednym Zamówieniem.
 6. Klient składa Zamówienia poprzez System Teleinformatyczny wykorzystywany w ramach Sklepu Internetowego.
 7. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 8. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
  • zalogować się na swoje konto posiadane w Sklepie Internetowym,
  • wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia poprzez wypełnienie formularza Zamówienia,
  • wybrać sposób dostawy Towaru,
  • podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru, jak również podać swój numer telefonu w razie dostawy kurierskiej,
  • potwierdzić złożenie Zamówienia oraz gotowość zapłaty ceny sprzedaży, poprzez wybór opcji „Złóż zamówienie i zapłać".
 9. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres korespondencyjny, na który Towar ma zostać wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 10. Skuteczne złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru objętego Zamówieniem.
 11. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w procesie rejestracji, zawierającej w swej treści potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.
 12. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 13. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien wybrać taką opcję w ramach posiadanego konta w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym w ramach Sklepu Internetowego.
 14. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje z chwilą:
  • uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w wyniku wpłaty dokonanej przez Klienta. Sprzedawca podaje rachunek bankowy, o którym mowa powyżej w treści wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11,
  • potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 11, w sytuacji gdy Klient wybiera opcję płatności przy odbiorze Towaru.

§ 5. Koszty i termin wysyłki

 1. Sprzedawca wysyła Towar zamówiony przez Klienta pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 8 lit. b) Regulaminu.
 2. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar dostarczany jest, według wyboru Klienta:
  • za pomocą wyspecjalizowanych przedsiębiorstw świadczących usługi doręczeń kurierskich,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • albo poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Przesyłka z Towarem dostarczona jest na koszt Klienta, zgodnie z terminem podanym w ofercie sprzedaży Towaru zamieszczoną w ramach Sklepu Internetowego, który rozpoczyna swój bieg:
  • w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 14 lit. a) w dniu następującym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, tj. w dniu otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty przez Klienta.
  • w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 14 lit. b) w następującym po dniu, w którym Sprzedawca potwierdzi złożenie zamówienia zgodnie z § 4 ust. 11.

§ 6. Płatności

Klient uiszcza cenę sprzedaży Towaru poprzez:

 1. dokonanie w ramach posiadanego przez niego rachunku bankowego dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy podany zgodnie z treścią § 4 ust. 14 Regulaminu,
 2. przy odbiorze Towaru.

§ 7. Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w terminie czternastu dni oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania, w szczególności o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Od dnia 10 stycznia 2017 roku Sprzedawca będzie obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku danych w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru do Sprzedawcy i opisem reklamacji.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Konsument zawierający umowę ze Sprzedawcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Konsument zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

§ 8. Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji jakości na jakiekolwiek sprzedawane Towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji jakości, Klient może reklamować Towar posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości, Klient zgłasza roszczenia przysługujące mu z tytułu gwarancji jakości bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcę;
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru, Klient składa reklamację stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.

§ 9. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy inny sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
  • od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Towaru),
  • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia (jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach).
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego na podstronie „odstąpienie od umowy”.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jego cechy i funkcjonowanie. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży wraz z poniesionymi przez niego kosztami dostawy.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, jego cech lub funkcjonowania.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.

§ 10. Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9,
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu należności (cena sprzedaży oraz poniesione koszty dostawy) Klientowi na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6 Regulaminu lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w procesie zgłoszenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

§ 11. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca, w zakresie, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Dane osobowe, o których mowa powyżej, wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w celu ich aktualizacji i weryfikacji w każdym czasie.
 4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie i zapłać" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych osobowych poprzez edycję profilu konta.
 5. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: esklep@lobo.pl
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail do Klienta.
 7. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Regulaminu będzie realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na tle niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).